ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ (Philosophy) ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕ ꯒꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯤ ꯫[꯱]

"The School of Athens" by Raffaello Sanzio da Urbino.jpg


ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ&oldid=21968" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ