ꯋꯦꯜꯁ ꯂꯣꯟ (Welsh language) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯋꯦꯜꯁ (ꯂꯩꯄꯥꯛ)ꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯢꯁꯪꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯱ꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤ ꯷,꯰꯰,꯰꯰꯰ꯃꯨꯛꯅ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯦꯜꯁ_ꯂꯣꯟ&oldid=46496" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ