ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟ

ꯂꯥꯢꯕꯛꯇꯒꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯊꯥꯢꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯢꯅꯔꯛꯂꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯇꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯂꯥꯢꯄꯛ ꯇꯒꯤ ꯊꯤꯟꯗꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯢꯅꯩ ꯫ ꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯝ ꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯝꯄꯥꯛ (ꯁꯤꯜ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯫

Unicorn 3 (PSF).png
Domenichounicorndetail.jpg

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ