ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ (ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯜ (ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯜ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯟ (ꯁꯪꯁꯥꯔꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯜ (ꯁꯪꯁꯥꯔꯣꯜ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: architecture) ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯝ ꯌꯥꯠꯄ, ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

Architecture.jpg

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯅꯪꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ