ꯍꯊꯣꯔ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛ, ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕ, ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯢꯕ, ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯢ, ꯖꯒꯣꯢ, ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯊꯣꯔ&oldid=25549" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ