ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟ (ꯏꯪꯔꯥꯖꯤ:Medicine) ꯍꯥꯢꯔꯒ ꯂꯥꯢꯅꯥ ꯂꯥꯌꯣꯡ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯥꯢꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯢꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫

Asklepios.3.jpg

ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯢꯟꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫

ꯂꯣꯢꯁꯪꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯂꯣꯢꯁꯪꯁꯤꯡ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤ꯫

ꯃꯈꯜꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯢ꯫ ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯢꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯏ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ