ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Hydrogen) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱.꯰꯰꯷꯸꯴u ꯅꯤ ꯫ H ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯍꯤꯂꯤꯌꯝ

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

Hydrogen Spectrum Experiment

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ