ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯃꯆꯥ

ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯔꯤꯕ ꯍꯧꯗꯣꯡ

ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯍꯧꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ