ꯎꯆꯦꯛ

ꯑꯄꯥꯏꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯁꯥ

ꯑꯦꯚꯤꯁ (ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ) ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯣꯔꯗꯥꯇꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯃꯇꯨ ꯆꯣꯝꯢ, ꯃꯆꯤꯟ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯢ, ꯊꯃꯣꯢ ꯀꯥꯈꯨ ꯴ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯁꯔꯨ ꯌꯥꯡꯢ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯢꯕ ꯉꯝꯢ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯲ꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯢ ꯫[꯱]Bird Diversity 2013.png

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝEdit

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯆꯦꯛ&oldid=24557" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ