"ꯎꯟ ꯑꯉꯧꯕꯤ" (ꯖꯔꯃꯟ: "Schneewittchen", ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Snow White" ) ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯤꯅꯔꯤꯕ ꯱꯹ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱]

Schneewittchen2.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯟ_ꯑꯉꯧꯕꯤ&oldid=46547" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ