ꯎꯟ ꯑꯉꯧꯕꯤ

ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯥ

"ꯎꯟ ꯑꯉꯧꯕꯤ" (ꯖꯔꯃꯟ: "Schneewittchen", ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Snow White" ) ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯤꯅꯔꯤꯕ ꯱꯹ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯟ_ꯑꯉꯧꯕꯤ&oldid=51311" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ