ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ

ꯏꯁꯂꯥꯝꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ

ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Islamic mythology) ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜꯅꯤ ꯫[꯱]Siyer-i Nebi 298a.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ