ꯏꯁꯇꯔ ꯏꯊꯠ

ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯈꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯅꯣꯂꯤꯊ ꯀꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ

ꯏꯁꯇꯔ ꯏꯊꯠ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Easter Island) ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯂꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯏꯊꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Easter Island.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯁꯇꯔ_ꯏꯊꯠ&oldid=37556" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ