ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯚꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯤꯄꯨꯟ

ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯚꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯌꯟꯅꯤꯛ ꯂꯤꯄꯨꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Electrovalent bond or Ionic bond) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯥꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯥꯌꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ