ꯏꯌꯨꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯨ ꯀꯨꯔꯥꯡꯕꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯄꯛꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]Eukaryota diversity 2.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯨꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ