ꯏꯎꯔꯣꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯍꯦꯃꯤꯁꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯍꯤꯃꯤꯁꯐꯤꯌꯥꯔ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟ
ꯏꯎꯔꯣꯞ
Europe
ꯄꯥꯛꯆꯥꯎꯕ ꯱꯰,꯱꯸꯰,꯰꯰꯰ km²
ꯃꯤꯁꯤꯡ (꯲꯰꯱꯶) ꯷꯴꯱,꯴꯴꯷,꯱꯶꯸[꯱]
ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯡꯕ ꯷꯲.꯹/km2 (188/sq mi) (ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ)
ꯂꯣꯟ ꯃꯁꯤꯡ
ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ:
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯵꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ

ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯗꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯶

ꯖꯤꯗꯤꯄꯤ(ꯅꯪꯃꯤꯅꯦꯜ) $꯲꯲.꯹ trillion (꯲꯰꯱꯸)[꯲]
ꯖꯤꯗꯤꯄꯤ(ꯄꯤꯄꯤꯄꯤ) $꯲꯶.꯷ trillion (꯲꯰꯱꯷;꯲ꯁꯨꯕ)[꯳]

ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯎꯔꯣꯞ&oldid=37037" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ