ꯏꯪꯂꯦꯟ

ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯏꯪꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯱ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯏꯪꯂꯦꯟ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯪꯂꯦꯟ&oldid=38107" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ