"ꯑꯂꯥꯗꯗꯤꯟ" (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ: علا ادین, ꯔꯣꯃꯥꯟ: "Aladdin") ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ "ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃ" ꯗ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫[꯱]

Alad.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯂꯥꯗꯗꯤꯟ&oldid=31717" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ