ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯡ

ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯡ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: New World Monkey) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯆꯟꯕ ꯁꯦꯕꯣꯢꯗꯤꯌꯥ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯌꯣꯡ ꯃꯈꯜ ꯵ ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ