ꯊꯋꯥꯢꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "'''ꯊꯋꯥꯏꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯕ''' ( ꯏꯪꯂꯤꯁ: Biology ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯤ ꯅꯩ...")
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
 
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
'''ꯊꯋꯥꯏꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯕ''' ( ꯏꯪꯂꯤꯁ: Biology ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biology</ref>
[[File:Biology.jpg]]
== ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ==
* [[ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ|ꯄꯔꯣꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ]]
* [[ꯏꯌꯨꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ|ꯏꯌꯨꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ]]
꯱꯰,꯱꯵꯲

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/19960" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ