ꯊꯋꯥꯢꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
 
==ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ==
* [[ꯀꯣꯚꯤꯗ-꯱꯹]]
* [[ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯦꯡꯄꯥꯡꯅꯄ (ꯊꯋꯥꯢꯄꯥꯟꯄ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ)]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ==
꯱꯶,꯶꯲꯲

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/19972" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ