ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
'''ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ''' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ [[ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ]] ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ [[ꯆꯤꯅꯥ]] ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯲꯲ꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ ꯱ꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤ
 
== ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/20684" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ