ꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

(꯱꯲ revisions imported: [TEST] importing mniwiki via a tool)
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
 
 
==ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ==
* [[ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ]]
* [[ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯎ ꯋꯥꯔꯣꯜ]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
꯱꯰,꯱꯴꯶

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/21498" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ