ꯊꯄꯤ (ꯈꯦꯟꯆꯣꯡꯂꯣꯜ) ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
{| class="wikitable"
![[ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ]]
!ꯂꯦꯇꯤꯟ-ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ
!Latin-Roman transliteration
![[ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ]]
!ꯂꯦꯇꯤꯟ-ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ
!Latin-Roman transliteration
!ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ
!Literal meaning
![[ꯏꯪꯂꯤꯁ]] translationꯂꯣꯟꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ
|-
!ꯅꯣꯡꯃꯥꯢꯆꯤꯡ ꯊꯄꯤ
꯹,꯸꯰꯹

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/22364" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ