ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ (ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ) ꯍꯥꯏꯄꯁꯤ ꯏꯄ ꯄꯥꯄꯀꯤ ꯆꯠꯅꯄꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯂꯛꯄꯇꯀꯤꯅ ꯃꯌꯥꯢ...")
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
 
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ([[ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ]]) ꯍꯥꯏꯄꯁꯤ ꯏꯄ ꯄꯥꯄꯀꯤ ꯆꯠꯅꯄꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯂꯛꯄꯇꯀꯤꯅ ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯄ ꯃꯇꯝꯀꯤ ꯃꯂꯛꯇ ꯂꯩꯄ ꯃꯇꯝꯄꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫
ꯈꯟꯀꯠꯂꯄ ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ꯈꯂꯇꯤ:
# [[ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ]]
# [[ꯑꯂꯤꯄ ꯏꯖꯤꯞ]]
# [[ꯑꯂꯤꯄ ꯔꯣꯝ]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ==
{{Reflist}}
꯲꯰,꯳꯶꯳

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/23593" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ