ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ([[ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ]]) ꯍꯥꯏꯄꯁꯤ ꯏꯄ ꯄꯥꯄꯀꯤ ꯆꯠꯅꯄꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯂꯛꯄꯇꯀꯤꯅ ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯄ ꯃꯇꯝꯀꯤ ꯃꯂꯛꯇ ꯂꯩꯄ ꯃꯇꯝꯄꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ꯈꯪꯅꯩ ꯫
ꯈꯟꯀꯠꯂꯄ ꯑꯂꯤꯄ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ꯈꯂꯇꯤ:
# [[ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ]]
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/23654" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ