ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒ(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Coronavirus) ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦ. ꯚꯥꯢꯔꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coronavirus</ref>
[[File:SARS-CoV-2 without background.png]]
 
ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯇꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/5577" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ