ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯛꯁꯤꯡ

Select a user  
View user groupsViewing user groups of user Martin Urbanec (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ | ꯈꯣꯝ)

Implicit member of: ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯍꯛꯁꯤꯡ

ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯆꯪꯗꯦ
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:UserRights/Martin_Urbanec" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ