ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯂꯤꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ, ꯆꯦꯐꯣꯡꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯫

ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯕꯗ.jpg
Pinocchio.jpg
ꯍꯅꯨꯕ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ.jpg

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ
  2. ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ