ꯑꯊꯔꯚ ꯚꯦꯗꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Atharva Veda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯕ ꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯀꯩꯒꯤ ꯚꯦꯗꯥꯥꯅꯤ ꯫

Atharva-Veda samhita page 471 illustration.png

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ