ꯑꯓꯣꯚ-ꯁꯩꯚꯥꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ

ꯑꯓꯣꯚ-ꯁꯩꯚꯥꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Azov-Syvash National Nature Park) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯓꯣꯚꯀꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩꯗ ꯕꯤꯔ꯭ꯌꯨꯆꯤ ꯏꯊꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ Ukraine relief location map.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ