ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯵꯰꯰ ꯁꯨꯗꯧꯔꯦ꯫

ꯃꯇꯦꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ