ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯏꯊꯠꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯂꯝꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯸꯰ ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯱꯱꯲,꯳꯰꯹ ꯅꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯔꯥꯟꯖꯦꯁꯇꯥꯗ ꯀꯧꯏ ꯫

ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯂꯩꯐꯝ

ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 
ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 
ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯔꯨꯕꯥ&oldid=14621" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ