ꯑꯜ-ꯎꯓꯓꯥ

ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢꯅꯨꯄꯤ ꯳ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ

ꯑꯜ-ꯎꯓꯓꯥ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ: ال اجزاء, Al-Uzzā) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢꯅꯨꯄꯤ ꯳ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯜ-ꯎꯓꯓꯥ&oldid=20500" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ