ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Oxygen) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯸ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯵.꯹꯹꯹u ꯅꯤ ꯫ O ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

Oxygen.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ