ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯀꯨꯃꯥꯔ

"ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯀꯨꯃꯥꯔ" (Oinam Swamikumar) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯢꯔꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯢꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯛꯢ ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ