"ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ" (Oinam Biramangol) ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯂꯣꯢ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩꯗ "ꯀꯔꯅ"ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯗ ꯊꯣꯢꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ "ꯀꯔꯅ ꯁꯥꯕ" ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ