ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ

"ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ" (Oinam Biramangol) ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯂꯣꯢ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩꯗ "ꯀꯔꯅ"ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯗ ꯊꯣꯢꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ "ꯀꯔꯅ ꯁꯥꯕ" ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ