ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯕꯤꯖꯥꯟꯗꯣ

"ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯕꯤꯖꯥꯟꯗꯣ" (Oinam Bijando) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯐꯝꯅꯥꯢꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯔꯩ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯢꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯊꯣꯢꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯔꯇꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯐꯝꯅꯥꯢꯕ ꯑꯣꯢꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯢ ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ