ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯚꯣꯒꯦꯁꯣꯔ

"ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯚꯣꯒꯦꯁꯣꯔ" (Oinam Bhogeshor) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ, ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ, ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  • ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯕ (꯱꯹꯶꯷), ꯏꯝꯐꯥꯜ (ꯅꯧꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ)
  • ꯅꯣꯡꯁꯥꯃꯩ ꯄꯨꯌꯥ (꯱꯹꯷꯳), ꯏꯝꯐꯥꯜ (ꯅꯧꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ)

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ