ꯑꯥꯏ•ꯑꯦꯁ•ꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯳

ꯂꯣꯟ ꯱ ꯊꯤꯕꯥ
ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯟꯂꯨ ISO 639-3 ꯀꯣꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯐꯪꯅꯕ ꯫

ꯑꯥꯏ•ꯑꯦꯁ•ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: ISO 639-3) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ