"ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯃꯌꯦꯛ" (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ)(Arabic script) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]Arabic-script.png

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ