ꯑꯥꯢꯔꯤꯁ ꯂꯣꯟ (ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯣꯜ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯦꯢꯂꯤꯛ (ꯒꯦꯏꯂꯤꯛ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯦꯢꯂꯤꯒꯦ (ꯒꯦꯏꯂꯤꯒꯦ) ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯥꯢꯔꯂꯦꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜꯇꯤꯛ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫

Gaelic-font-Gaelach.svg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ