ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ (ꯕꯨꯙ) (ꯁꯤꯗ꯭ꯙꯥꯔ꯭ꯊ ꯒꯧꯇꯃ) (गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम) (Gautam Buddha, Siddhartha Gautama) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ, ꯍꯤꯔꯤꯀꯣꯟꯕ, ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯂꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯝꯏ ꯫[꯱]

Gautam Buddha.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha