ꯒꯨꯜꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ

"ꯒꯨꯜꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ" (ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Gulliver's Travels" ) ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯷꯲꯶ ꯇ ꯑꯥꯢꯔꯤꯁ ꯑꯏꯕ ꯖꯣꯅꯥꯊꯟ ꯁ꯭ꯋꯤꯐ꯭ꯠꯅ ꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯀꯣꯢꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯩꯊꯥ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

Gullivers travels.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ