ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯫ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯀꯧꯅꯩ, ꯏꯇꯥꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯧꯅꯩ ꯫

ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ&oldid=49675" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ