ꯔꯤꯒ ꯚꯦꯗꯥ

ꯔꯤꯒ ꯚꯦꯗꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Rigveda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕ ꯁꯪꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯋꯦꯗꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯗꯥ ꯴ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯚꯦꯗꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯱꯰꯲꯸ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ Rigveda MS2097.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨEdit

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝEdit

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯤꯒ_ꯚꯦꯗꯥ&oldid=15592" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ