ꯕꯤꯅꯣꯔꯟꯖꯟ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ

ꯕꯤꯅꯣꯔꯟꯖꯟ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (Binoranjan Oinam) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯢꯔꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯏꯕ ꯁꯝꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ [꯱]

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡ ꯗꯤ:

  1. "ꯑꯩꯈꯣꯢ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ" - ꯲꯰꯱꯶
  2. "ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯁꯤꯖ" - ꯲꯰꯱꯶
  3. "ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯔ" - ꯲꯰꯱꯷
  4. "ꯑꯂꯤꯌꯥ" - ꯲꯰꯱꯸

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ