ꯕꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯴꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯍꯦꯟꯗꯅꯥ ꯂꯝꯖꯤꯡꯗꯨꯅꯥ (ꯁꯤꯛꯕꯦꯟꯁ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯥ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ) ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯜꯇ ꯗꯤꯖꯅꯤꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯃꯤ ꯐꯦꯂꯤꯛꯁ ꯁꯥꯂꯇꯦꯟꯅꯥ ꯏꯕꯥ ꯱꯹꯲꯳ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯕꯥꯝꯕꯤ, ꯑꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟ ꯗ ꯎꯗꯁꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯫ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄꯤꯛꯆꯔꯅꯥ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯱꯳, ꯱꯹꯴꯲ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯥ ꯗꯤꯖꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯕꯥꯝꯕꯤ&oldid=49300" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ