ꯗꯥꯢꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ (Dicotyledonous seed) ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯠꯇꯜꯂꯤꯗꯟ ꯲ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯡꯕꯥꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯲ ꯊꯣꯛꯢ, ꯇꯦꯁꯇꯥ (ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯪꯕ) ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯒꯃꯦꯟ (ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕ)꯫[꯱]

ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dicot