꯲꯹ ꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯏꯌꯦꯛꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

꯲꯹ ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯟꯕ ꯀꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯔꯒꯅꯥ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯏꯒꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯹&oldid=19329" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ