꯲꯹ ꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯏꯌꯦꯛꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

꯲꯹ ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯟꯕ ꯀꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯔꯒꯅꯥ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯏꯒꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯹&oldid=19329" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ