ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒ

(Glottolog ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒ
Glottolog-logo.png
ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯃꯦꯛꯁ (ꯖꯔꯃꯅꯤ)
Access
ꯃꯃꯜꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯗꯦ
Links

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ